Sammenslutningen ”DE SEKS” er stiftet 9. december 1963 og senere udvidet til at omfatte nedennævnte klubber:

Brøndbyernes Idrætsforening (BIF) – Glostrup Fodbold Klub (GFK) – Vallensbæk Idrætsforening (VI39) – Boldklubben af 1972 (BS72) – Avedøre IF – Rosenhøj Boldklub – Lejerbo Boldklub af 1963 – FC Hvidovre – Greve Fodbold – Boldklubben  AVARTA – Mosede Boldklub – ISLEV Boldklub – Ejby IF 1968 – Albertslund IF – Grantoften – Skovlunde – Herstedøster IC. Opdateret til sæson 2022.

§ 1

Sammenslutningens navn er:

OLD BOYS SAMMENSLUTNINGEN ”DE SEKS”

Stiftet den 9. december 1963

og består af de på forsiden af disse vedtægter nævnte klubber. Sammenslutningens adresse er formandens.

 § 2

Sammenslutningens formål er, gennem kammeratligt samvær og under motionsform, at afvikle fodboldkampe indendørs og udendørs.

Indendørsturneringen afvikles i vinterhalvåret i det omfang, som haller stilles til rådighed.

Udendørsturneringen afvikles fra forår til efterår, som mindst en dobbeltturne, eller såfremt der ikke er nok tilmeldte hold, som en turnering med et passende antal kampe, f.eks. 3-dobbelt eller 4-dobbelt turnering.

Samtidig med afviklingen af turneringen udendørs, spilles en pokalturnering, hvor alle hold indbydes til at deltage.

§ 3

Med udgangspunkt i foreningens formål – se §2 – fastsætter repræsentantskabet årligt de rækker, hvori sammenslutningen ønsker at afvikle udendørturneringen.

Aldersbetingelserne for turneringerne fastsættes på repræsentantskabsmødet efter den ordinære generalforsamling.

 § 4

Nye medlemmer kan optages på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen eller en af repræsentantskabets medlemmer.

Udelukkelse af medlemsklubber kan finde sted, såfremt en klub efter repræsentantskabets skøn udviser en usportslig adfærd eller undlader rettidigt at indbetale det vedtagne kontingent til sammenslutningen. Spørgsmål om udelukkelse kan vedtages af repræsentantskabet med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i hans fravær – sekretærens stemme afgørende.

§ 5

Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen før hver sæsons begyndelse. Kontingentet indbetales for hele året inden den 1. juni i spilleåret. Indbetales kontingentet ikke rettidigt, betales en bøde, der hvert år fastsættes på repræsentantskabsmødet.

Sammenslutningen kan ikke uden de deltagende klubbers samtykke forpligte sig for mere end dens formue. Hvis en klub udtræder af sammenslutningen, har den ingen krav på nogen del af sammenslutningens formue eller øvrige protokollerede ejendele.

§ 6

Sammenslutningen ledes af et repræsentantskab bestående af  2 repræsentanter fra hver klub, der er deltager i sammenslutningen. Repræsentantskabet er kun beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af klubberne er til stede.

I tilfælde af stemmelighed på repræsentantskabsmødet er formandens – eller i hans fravær – sekretærens stemme afgørende.

Den daglige administration og forretningsgang ledes af en bestyrelse bestående af:

Formand

Sekretær og

kasserer

som vælges på den årlige generalforsamling. Formanden vælges på ulige årstal og sekretær og kasserer på lige årstal. Bestyrelsen kan til enhver tid supplere sig med et eller flere medlemmer af repræsentantskabet til forskellige opgaver. Ved formandens frafald indtræder sekretæren i hans sted.

Sekretæren fører protokol over generalforsamlingen, repræsentantskabsmøder samt øvrige vigtige begivenheder indenfor  sammenslutningen.

”Sammenslutningen tegnes overfor bankforbindelsen af hvert enkelt bestyrelsesmedlem. I øvrige sammenhænge tegnes af 2 i forening.”

På generalforsamlingen vælges 2 revisorer.

§ 7

Sammenslutningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes én gang årligt i den sidste del af oktober måned. Indkaldelse sker ved skriftlig indkaldelse til medlemsklubberne med mindst 14 dages varsel. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af revideret driftsregnskab, status samt fastsættelse af kontingent
  4. Behandling af indkomne forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
  5. Valg af formand/sekretær/kasserer i henhold til §6
  6. Valg af revisorer i henhold til §6
  7. Eventuelt

Vedtagelse eller forkastelse sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i hans fravær – sekretærens stemme afgørende.

Alle medlemmer i klubberne, der er optaget i sammenslutningen, har adgang til generalforsamlingen. Under henvisning til §6 har hver klub ved afstemning 2 stemmer. Medlemmer af bestyrelsen har stemmeret for deres klub.

 § 8

I forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen i oktober måned skal bestyrelsen samtidig indkalde til repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen. Indkaldelse skal indeholde frist til fremkommelse med specialønsker i den kommende turnering. Såfremt klubberne ikke kan være til stede på dette repræsentantskabsmøde, så skal ønsker fremsendes til formanden inden repræsentantskabsmødet, idet klubberne ellers ikke kan forvente, at ønsker kan efterkommes.

 § 9

Opløsning af sammenslutningen kan kun finde sted på en dertil indkaldt generalforsamling med mindst 2/3-dels stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede.

Generalforsamlingen træffer samtidig beslutning om fordeling af eventuel formue blandet medlemsklubberne.

Således vedtaget med ændringen på generalforsamlingen den 29. oktober 2015

Stig Christiansen                                                         Preben Madsen

Dirigent                                                                         Formand