Referat fra den ordinære generalforsamling den 27. oktober 2021 i Old Boys Sammenslutningen ”DE DEKS”

Formanden startede med at konstatere, at følgende klubber var repræsenteret: Mosede, Vallensbæk, AIF, Avedøre, BIF, Islev, Lejerbo, Skovlunde, Strandgårdsparken.

Afbud / fravær: BS72, Ejby68, FC Hvidovre, Grantoften, Greve, GFK/32, Avarta.

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslog Dan Olsen, Mosede – VEDTAGET.

2. Formandens beretning.

Formanden startede med at byde velkommen.

Perioden 2019-2020.

På den ekstraordinære generalforsamling i 2019 blev det vedtaget, at Mosede tog over efter den tidligere bestyrelse.

”DE SEKS” blev derved repræsenteret ved Preben, Dan og undertegnede Claus. Vores opgave var først og fremmest at få overblik og ikke mindst indblik i de arbejdsopgaver, der lå i sammenslutningen. Godt hjulpet på vej af Preben, fik vi det stille og roligt på plads.

Så indtraf COVID-epidemien og ødelagde vores forberedelse til 2020-turneringen, som først kom i gang efter sommerferien. Alt faldt på plads, og vi fik afviklet efterårssæsonen med 10 hold i Veteran og15 hold i SuperVeteran.

Hvad i ikke kunne se var, den store arbejdsindsats som Preben og Dan havde med, at få tilrettelagt og tilpasset turneringerne, så de kunne afvikles gnidningsfrit. Der er mange ting at tage hensyn til for, at få turneringsplanen til at gå op. Hjemmebanetider, spilletider underlag / lys osv.

Generalforsamlingen 2020 blev aflyst pga. COVID-restrektionerne, og vi valgte i Mosede Boldklub og ”DE SEKS” bestyrelse, at gå ind i 2021 med de samme forudsætninger som til 2020-sæsonen.

Perioden 2020-2021

Forberedelserne til denne sæson kom ikke til, at gå efter vor planlægning. Der var ingen problemer i Veteran-rækken, andet end de normale ændringer og tilretninger af turneringsplan efter turneringsplanen var sendt ud.

I SuperVeteran var 2 hold fra Ejb68 og Greve ikke interesseret i, at blive rykket fra pulje 2 til pulje 1.

Vi i bestyrelsen havde lange diskussioner om, hvordan dette skulle gribes an. Summa summarum som I ved, blev det til, at der blev spillet alle mod alle med en slutrunde i 3 puljer. Her skal lyde en stor tak til Dan og Preben, for den indsats der resulterede i, at vi fik turneringen på plads.

Men det var også situationen, som vi gerne vil undgå sker igen. Derfor er det vigtigt, at vi sammen under repræsentantskabsmødet bestemmer os til, under hvilke forudsætninger fremtidige turneringer skal afvikles.

Efter alt det postyr, kom vi endelig på græs i foråret og fik spillet bold. Begge turneringer blev afviklet uden nævneværdige problemer.

Vi skulle på generalforsamlingen 2020 have takket Preben for hans store indsats for sammenslutningen og have overrakt ham 6 gode flasker italiensk rødvin. Han har fået vinen, men det skal ikke afholde os for endnu engang at takke den store indsats, der er gjort gennem årene. Og du skal selvfølgelig begaves med gode flasker italiensk rødvin – tak for indsatsen Preben.

På den ekstraordinære generalforsamling i 2019 tilkendegav Mosede Boldklub, at man ville understøtte bestyrelsesarbejder med medlemmer således, at sammenslutningen kunne fortsætte for min. 2 år. Mosede Boldklubs formand Bjarne Bertelsen bekræftede, at Mosede Boldklub forlænger deres engagement med yderligere 2 år – til 2023. FORMANDENS BERETNINGN BLEV GODKENDT.

3. Forelæggelse af regnskab – fastsættelse af kontingent.

Regnskabet 2020 er underskrevet af bestyrelsen og revideret af 2 revisorer.

Regnskabet 2021 var omdelt til deltagerne. Driften viser et underskud på kr. -935,15. Ny kassebeholdning bliver kr. +1.657,36. REGNSKABET BLEV VEDTAGET

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på kr. 700,00 for 2022. VEDTAGET

4. Behandling af indkomne forslag

Formanden konstaterede, at der ikke var indkommet forslag

5. Valg i henhold til vedtægternes § 6 – Bestyrelsesmedlemmer

Formanden Claus Reitz var på valg i henhold til vedtægterne – GENVALGT MED KLAPSALVE     

Sekretær Preben Madsen afgår iflg. aftale udenfor tur – Dan Olsen tiltræder som sektetær for 1 år – VALGT. 

Kasserer Dan Olsen afgår iflg. aftale udenfor tur – Bjarne Neimi, Mosede Boldklub tiltræder som kasserer for 1 år – VALGT.

6. Valg af revisorer

Erling Christensen, Vallensbæk IF og Nick Gesler, Mosede Boldblub for 1 år – VALGT

7. Eventuelt – Ingen kommentarer.

REPRÆSENTANTSKABSMØDET

1 Afvikling af udendørsturneringen 2022

Se formandens beretning.

Som det ser ud fra 2021, så fortsætter Veteran med 10 hold. Det betyder man spiller mod hinanden – ude/hjemme.

I SuperVeteran fortalte Benny fra BIF, at man nok kun stiller 1 hold i 2022. Til gengæld har AIF meddelt, at man stiller med yderligere 1 hold. Så må vi se om FC Hvidovre fortsætter..

Omkring afviklingen af SuperVeteran, så var der en længere drøftelse om, der skal spilles som i år med 1 gang mod hinanden og derefter puljespil, eller om der skal spille i 2 puljer – 3 gange mod hinanden – og op-/nedrykning.   

Til sidst blev besluttet – da der er en større forskel i styrkeforholdet – at vi afvikler i 2 puljer med 3 runder. Bliver der ulige hold, så bliver der flest i pulje 1. Ved tilrettelæggelse af den kommende turnering, så bytter de 2 sidste i pulje 1 med de 2 bedste i pulje 2. Dette gælder indtil andet besluttes. 

2. Bøder

Som i 2021. Se hjemmesiden.

3. Bestyrelseshonorar

Da Mosede Boldklub fortsætter – formandens beretning, så udbetales honorar kr. 10.000 direkte til klubben.

4. Dommerordningen

Umiddelbart er påsætningen af dommere forløbet tilfredsstillende. Der var enighed om, at vi fortsætter.

Vær opmærksom på, at såfremt dommeren ikke møder op, så giv besked til Dommerhjælpen, så de kan slette dommerregningen.

5. Eventuelt

Preben stopper sig arbejde for sammenslutningen. I den forbindelse takker han for rødvin, takkede for ”kampen” og ønske sammenslutningen god vind fremover.

Referat udarbejdet af sekretær Preben Madsen

Godkendt af dirigent Dan Olsen og formand Claus Reitz.